ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.12.2013 ΩΡΑ 18.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 837/01/Β/86/838

Σε τακτική γενική συνέλευση

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Π. Χατζοπούλου, αρ.2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό της χρήσης από 01.07.2012 μέχρι 30.06.2013.
  2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2013.
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση.
  4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2013 έως 30.06.2014 και καθορισμό της αμοιβής τους.
  5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει την  καταβολή αμοιβών στα μέλη του.
  6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους και τυχόν πληρεξούσια έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Αθήνα, 07.11.2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατασκευή-Υλοποίηση Internet Now!