ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 837/01/Β/86/838 Σε τακτική γενική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 837/01/Β/86/838
Σε τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «Ίδρυμα Μαρίας & Σωτήρη Γουδέλη» ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Π. Χατζοπούλου, αρ.2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό της χρήσης από 01.07.2013 μέχρι 30.06.2014.
  2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2014.
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσηςγια την παραπάνω χρήση.
  4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2014 έως30.06.2015 και καθορισμό της αμοιβής τους.
  5. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο σκοπό του.
  6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά στην ονομαστικήαύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 252.027,00 ευρώ με ονομαστική αύξηση της αξίας των μετοχών κατά 20,49 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της «Διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».
  7. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας
  8. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει την καταβολή αμοιβών σταμέλη του.
  9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καλείται να λάβει μέρος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, καταθέτοντας τον προσωρινό τίτλο των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρίας.

                                                    Αθήνα, 10.11.2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατασκευή-Υλοποίηση Internet Now!