Τα 4 στάδια ανάπτυξης του ατόμου

«Παρατηρώντας τις εκδηλώσεις των παιδιών έχουμε οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ξεχωριστές φάσεις στην ανάπτυξη του ατόμου. Κάθε μία μπορεί να θεωρηθεί ένα επίπεδο ή ένα στάδιο. Σε κάθε ξεχωριστό στάδιο της ζωής επιτυγχάνονται διαφορετικά επιτεύγματα και υπάρχουν διαφορετικές εκδηλώσεις» 4-στάδια-ανάπτυξης