Ρυθμική, κοινωνική ώρα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τον δικό τους κοινωνικό ιστό. Το Μοντεσσοριανό πρότυπο ενισχύει τις μεταξύ τους σχέσεις και αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις ζωής.