Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η
παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τις προϋποθέσεις
συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την Μοντεσσοριανή
Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη.

Η Μοντεσσοριανή Σχολή
Αθηνών Μαρία Γουδέλη είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναφορικά με τα προσωπικά
δεδομένα που μας δίνετε με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών μας, δηλαδή ορίζουμε
εμείς τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε
περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας
σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την
άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται πιο κάτω, μπορείτε να αποστείλετε
email στο grammateia(at)montessoriani.gr ή να καλέσετε
τηλεφωνικά στο 210-6925100-200-300.

 

1.  Ποιοι είμαστε;

Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία
Γουδέλη ανήκει στο κοινωφελές ίδρυμα «Μαρία και Σωτήρη Γουδέλη». Η Σχολή έχει
τρεις μονάδες: Παιδικό Σταθμό (Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και
Διαπαιδαγώγησης, ΜΦΠΑΔ), Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Λειτουργεί με τη μορφή της
Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.2. Τι είναι τα
προσωπικά δεδομένα και ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;

Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον Γενικό Κανονισμό
για την Προστασία Δεδομένων είναι «Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η
ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα
θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους
παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική,
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου».

Η Μοντεσσοριανή Σχολή
Αθηνών Μαρία Γουδέλη επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα
οποία συλλέγονται από τους κηδεμόνες/γονείς των ανήλικων μαθητών και τα
υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα κατά περίπτωση:

α. Δεδομένα μαθητών: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης,
ονοματεπώνυμο-φύλο-ηλικία αδέρφια, διεύθυνση κατοικίας, περιοχής, ΤΚ, Ατομικό
Δελτίο Υγείας, αντίγραφο βιβλιαρίου με εμβόλια, φωτογραφίες από εκδηλώσεις,
πιστοποιητικό γέννησης, ληξιαρχική πράξη γέννησης, στοιχεία φυσικής και ψυχικής
υγείας

β. Δεδομένα γονέων: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΤΚ,
τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ υπόχρεου καταβολής
διδάκτρων, ΔΟΥ υπόχρεου καταβολής διδάκτρων, επάγγελμα

γ.  Δεδομένα εργαζομένων: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
μητρώνυμο, ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email,
εθνοτική προέλευση, αριθμός λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη
προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, υπεύθυνη δήλωση σε θέση
ποινικού μητρώου, δίπλωμα οδήγησης, πιστοποιητικό υγείας, υπεύθυνη δήλωση για
θέματα υγείας

δ.  Δεδομένα προμηθευτών: Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση,
τηλέφωνο, email


3.  Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι σύμφωνα με
τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων «Κάθε πράξης ή
σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσω,
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η
προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο
συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή».

4.  Υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς;

Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με
νόμιμη βάση την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, δηλαδή την παροχή των
εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών και την τήρηση υποχρεώσεων που απορρέουν από το
εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να κοινοποιήσουμε Δεδομένα σας (όπως ενδεικτικά
φωτογραφίες μαθητών από σχολικές εκδρομές ή δραστηριότητες,) με σκοπό την
καταχώρηση στην ιστοσελίδα μας ή στην ετήσια εφημερίδα, αυτό θα
πραγματοποιείται μόνο μετά την σχετική ενημέρωσή και συναίνεση σας.

Σημειώνουμε ότι κάθε φορά που θα ζητείται η συναίνεσή σας αναφορικά με
κάποια επιπλέον επεξεργασία θα σας ενημερώνουμε και για τον τρόπο με τον οποίο
θα μπορείτε εύκολα να ανακαλείτε αυτήν την συναίνεσή σας. Τυχόν ανάκληση της
συναίνεσής σας δεν έχει αναδρομικό αποτέλεσμα.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων  σας που διατηρούμε ;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι ιδίως το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο λειτουργεί
η ηλεκτρονική πλατφόρμα My School, μέσω της οποίας πραγματοποιείται καταχώρηση δεδομένων του μαθητή.

Επίσης, αποδέκτες ενδέχεται να είναι συνεργάτες μας, όπως το λογιστικό
γραφείο που υποστηρίζει τη δράση μας, ο φωτογράφος, η εταιρεία διαχείρισης της
ιστοσελίδας μας, η εταιρεία διαχείρισης του πληροφοριακού μας συστήματος. Οι
συνεργάτες μας στο σύνολό τους δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας, τήρησης
εχεμύθειας και λήψης κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την
προστασία των δεδομένων σας.

6.   Πότε διαγράφονται τα Δεδομένα σας;

Όσο χρονικό διάστημα το παιδί σας βρίσκεται στη Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών
Μαρία Γουδέλη  τα δεδομένα που αφορούν
αυτό και εσάς και περιγράφονται ανωτέρω διατηρούνται στα φυσικά και ηλεκτρονικά
μας αρχεία. Μετά την αποφοίτησή του ή την μεταγραφή του σε άλλο σχολείο και υπό
την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες τα δεδομένα
σας παύουν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, πλην της τήρησης μέρος αυτών
σύμφωνα με τη νομοθεσία.

7.  Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη καταβάλλει κάθε προσπάθεια
εναρμόνισης με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις αναφορικά με την ασφάλεια
και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία διατηρούνται είτε σε
φυσικό αρχείο είτε σε ηλεκτρονική μορφή στα πληροφοριακά μας συστήματα. Επιπλέον
όλοι οι συνεργάτες μας, οι οποίοι ενδεχομένως να αποκτούν με οποιονδήποτε τρόπο
πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα, όπως ενδεικτικά εταιρείες υλοποίησης και
συντήρησης των πληροφοριακών μας συστημάτων δεσμεύονται να τηρούν τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα αναφορικά με την ασφάλεια των Δεδομένων σας.

8.  Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σεβόμαστε
το σύνολο των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων και ειδικότερα:

·        
Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να  λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα Προσωπικά
Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της Επεξεργασίας,
τους τύπους Δεδομένων,  τους αποδέκτες στους οποίους ενδεχομένως να κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται).

·        
Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των Δεδομένων
σας, αν διαπιστώσετε ότι τηρούμε εκ παραδρομής ανακριβή ή λανθασμένα στοιχεία (π.χ. διόρθωση της
διεύθυνσης, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό ταυτότητας).

        
Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών
σας Δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι απαραίτητα πλέον για  την  παροχή των
υπηρεσιών μας ή για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων.

·        
 Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας/εναντίωσης στην Επεξεργασία:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό ή να εναντιωθείτε σε συγκεκριμένη επεξεργασία για κάποιον σκοπό. 

·        
Δικαίωμα φορητότητας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να
μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ευανάγνωστη μορφή σε άλλον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας.

 


Για το σύνολο των δικαιωμάτων σας, ακολουθούμε τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού
για την Προστασία Δεδομένων όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 12. Μπορείτε να
συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας www.montessoriani.gr και να την αποστείλετε με email στο grammateia(at)montessoriani.gr ή με φαξ στο 210-6928733 ή
να την παραδώσετε στα γραφεία μας στη διεύθυνση: Π. Χατζοπούλου 2,
Αθήνα, Τ.Κ. 11524. Έχετε
τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η
ταυτότητά σας είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα. Ενδέχεται για την ασφάλεια των
δεδομένων σας, να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίησή σας. Θα
επεξεργαστούμε άμεσα και ατελώς το αίτημά σας και εντός ενός μήνα θα
ικανοποιήσουμε το δικαίωμά σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος
ανταπόκρισης μας ενδέχεται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, λαμβανομένων
υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή
την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τους λόγους
της καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν. Εξαίρεση αποτελούν
προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά αιτήματα, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου
χαρακτήρα τους. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 12
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων μπορεί να επιβάλουμε την
καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα. Εφόσον
δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε χωρίς καθυστέρηση και το
αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος για τους λόγους που δεν
προβήκαμε στη σχετική ενέργεια, τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Ανεξάρτητη
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη δυνατότητα άσκησης
δικαστικής προσφυγής (Λ.
Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr)

9.    Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία
Γουδέλη διέπεται από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, καθώς και από τυχόν ειδική νομοθεσία που ισχύει για τους
φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης.

10.   Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε κρίνουμε αναγκαίο. Εάν υπάρχουν
σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα
Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε
εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο
τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική
για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.


ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679
Loading...