Εγγραφές Νέων μαθητών


Στη Σχολή εγγράφονται μαθητές που οι γονείς τους είναι σύμφωνοι με τις παιδαγωγικές αρχές της Σχολής και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, εφαρμόζοντας τις ίδιες αρχές και στο σπίτι.
Γι’ αυτόν το λόγο, εκτός από την τυπική διαδικασία των εγγραφών που ξεκινάει με την υποβολή από τους γονείς/κηδεμόνες της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πραγματοποιείται οπωσδήποτε μια ενημέρωση/συνέντευξη των γονέων/κηδεμόνων από μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, με σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούμενης αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ Σχολής κι οικογένειας. Εάν κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητηθεί και μια συνάντηση με τον υποψήφιο μαθητή.
Ολόκληρη η τυπική διαδικασία εγγραφής νέων μαθητών περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.
Για να επικοινωνήσετε με τη Σχολή πατήστε εδώ.

Εγγραφές Νέων Μαθητών

Στη Σχολή μας εγγράφονται νέοι μαθητές στις τάξεις των Προνηπίων (γεννημένα το 2019) και στις δύο τάξεις της Μονάδας Φροντίδας (γεννημένα το 2020 ή το 2021).

Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται μαθητές που ήδη φοιτούν στη Σχολή μας, εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής νέων μαθητών

Όπως ισχύει για κάθε νέα εγγραφή, αλλά πολύ περισσότερο για τις ειδικές περιπτώσεις που ακολουθούν, απαραίτητη ουσιαστική προϋπόθεση είναι η εκτίμησή μας ότι το παιδί μπορεί πραγματικά να ωφεληθεί από το Παιδαγωγικό μας Σύστημα.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που ισχύουν για να εξεταστεί μια τέτοια περίπτωση κατ’ εξαίρεση εγγραφής νέου μαθητή είναι:

  • Στην τάξη των Νηπίων (τελευταία τάξη του Νηπιαγωγείου) μπορεί να εγγραφεί νέος μαθητής που προέχεται από άλλο Μοντεσσοριανό Νηπιαγωγείο.
  • Στο Δημοτικό μας μπορούν να εγγραφούν νέοι μαθητές που προέρχονται από άλλο Μοντεσσοριανό Δημοτικό.
  • Μαθητές που προέρχονται από διαφορετικού παιδαγωγικού συστήματος σχολείο, μπορούν να εγγραφούν μέχρι και στην Τρίτη (Γ') Τάξη του Δημοτικού μας, μονο εφόσον έχουν φοιτήσει στο παρελθόν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε Μοντεσσοριανό Νηπιαγωγείο.
Στη Σχολή μας σήμερα υπάρχουν οι ακόλουθες κενές θέσεις στο Δημοτικό για το Σχολικό Έτος 2023-2024
A'*: 0
B'*: 0
Γ'*:: 0
Δ'*: 0
Ε'*: 0
ΣΤ'*: 0

*: Μόνο ειδικές περιπτώσεις νέων εγγραφών

Στη Σχολή μας σήμερα υπάρχουν οι ακόλουθες κενές θέσεις στο Νηπιαγωγείο για το Σχολικό Έτος 2023-2024
Νήπια** (έτος γέννησης 2018): 0
Προνήπια (έτος γέννησης 2019): 1

**: Μόνο ειδικές περιπτώσεις νέων εγγραφών

Στη Σχολή μας σήμερα υπάρχουν οι ακόλουθες κενές θέσεις στη Μοναδα Φροντίδας για το Σχολικό Έτος 2023-2024
Μεγάλη Ηλικία (έτος γέννησης 2020): 2
Μικρή Ηλικία (έτος γέννησης 2021): 10
Loading...